Wednesday, August 15, 2012

Windows 8 ကိုသံုးသင့္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား


ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ Windows 8 ကို အၿပီးသတ္ထုတ္လုပ္မည္ဟု Microsoft ကေၾကညာခဲ့
ၿပီးျဖစ္ရာ Windows 8ထြက္ေပၚလာမည့္ ကာလသည္ မေ၀းေတာ့ၿပီ။ Windows Vista ထြက္လာ ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျပႆနာေပါင္းစံုေထြျပားမႈေၾကာင့္ OS အသစ္သံုးသူတို႔သည္ Windows XP သို႔ေနာက္ျပန္ဆုတ္ၿပီး အသံုးျပဳခဲ့ၾကရသည္။

Windows 7 ထြက္ေပၚလာသည့္အခါတြင္လည္း ထိုသံသယက မကုန္စင္ေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိတုိင္ Windows XP သံုးသူႏွင့္ ၇ သံုးသူအေရအတြက္သည္ အတူနီးပါးရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ Windows 7 က သံုးစြဲရာ၌အဆင္ေျပပါသည္။ အလုပ္လုပ္ရာ၌လည္း ပို၍လွ်င္ျမန္သည္။
ေနာင္ထြက္လာမည့္ Windows 8 က ပို၍ပင္လွ်င္ျမန္လာပါဦးမည္။

Windows 8သည္ Windows 7 လို Vista အစပ္အေျချပဳၿပီး ျပင္ဆင္ထားေသာ OS မဟုတ္ပါ။ အစအဆံုး ဒီဇုိင္းအသစ္ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ OS ျဖစ္ပါသည္။

Windows 8 သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသင့္သလားဟုေမးလွ်င္ သံုးသင့္သည္ဟုေျဖပါမည္။ Windows 8 သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသင့္ေသာ အေၾကာင္းရင္းခံတို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရပါမည္။

Touch screen ကို အေထာက္အပံ့ျပဳေသာ Windows 8
Windows 8၏ အဓိကအေျပာင္းအလဲကိုၾကည့္လွ်င္ user interface ၌ပင္ စ၍ေတြ႕ရပါသည္။

စက္ကိုဖြင့္သည့္အခါ စေတြ႕ရမည့္ Metro interface သည္ဒီဇုိင္းအသစ္ျဖစ္ၿပီး touch ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ ေအာင္ အထူးေရးဆြဲထားပါသည္။

Windows 7 သည္လည္း Touch မ်ားေခတ္မစားေသးသလို Tablet ေပၚတြင္ OS အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည့္ အေရးကိုလည္း မစဥ္းစားခဲ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစဥ္ကထြက္ရွိခဲ့ေသာ All-in-on PC မ်ားျဖင့္သာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကရသည္။

Touch ႀကီးစိုးရာနယ္ေျမသည္ Tablet ႏွင့္ Smart phone မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Windows 8ထုတ္လုပ္မည္ဟုဆိုသည့္အခါ Touch ႀကီးစိုးရာ ပစၥည္းမ်ားေပၚ၌ အလြယ္တကူသံုးစြဲႏုိင္ေရးကို စဥ္းစားလာရပါသည္။

Touch သံုးစြဲႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမရွိေသးသူျဖစ္ပါက Windows 8ကို၀ယ္ယူရင္း Hardware အသစ္၀ယ္ယူေရးကို စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားရပါမည္။

သို႔ေသာ္ OS အသစ္သည္ သမာ႐ိုးက် Keyboard ႏွင့္ Mouse ကို အေထာက္အပံ့ျပဳမည္ျဖစ္ရာ ကြန္ပ်ဴတာအေဟာင္းသံုးသူမ်ား ပစၥည္းအသစ္မ၀ယ္ဘဲ အဆင္ေျပႏုိင္ပါသည္။

Touch Screen ပါသည့္ Tablet သံုးသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း Keyboard ႏွင့္ Mouse ၏ပံ့ပိုးမႈကိုပါ တြဲဖက္ရရွိမည္ျဖစ္ရာ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲမႈတြင္ ပို၍ျပည့္စံုလာစရာ အေၾကာင္းရွိပါသည္။

Metro user interface ျဖင့္ လာမည့္ Windows 8
Metro user interface သည္ Windows 8 အတြက္ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးထားေသာ
အရာ ျဖစ္ပါသည္။

Windwos Phone 7 သံုးစြဲသူတို႔အေနျဖင့္မူ ဤ interface ျဖင့္ ယဥ္ပါးၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ ႏုိင္ပါသည္။

Windows 8 အသံုးျပဳသူသည္ ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္လိုက္သည့္အခါ ယခင္ကလို Windows Logoျဖင့္ Start button ကို ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ပါ။

Live tile ဟုေခၚေသာ အကြက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ေလးေထာင့္ကြက္ႀကီးကို ေတြ႕ရပါမည္။

Live tile အကြက္ငယ္မ်ားတြင္ ျပထားေသာ icon မ်ားသည္ Desktop ေပၚရွိ icon မ်ားကဲ့သို႔ပင္
ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ေနရာမွေန၍ သက္ဆုိင္ရာ Application ကို တိုက္႐ိုက္ဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ Live tile က desktop icon ထက္အားသာခ်က္မွာ ယင္းကိုဖြင့္ၾကည့္ရန္မလိုဘဲ mouse
ျဖတ္တင္႐ံုျဖင့္ Information ရႏုိင္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္ဟုဆိုလွ်င္ mail application ေပၚ mouse ျဖတ္တင္ပါက အီးေမးလ္အသစ္ မည္မွ်၀င္ေနသည္ မည္သူ႔ထံမွလာသည္ စသည္တို႔ကို သိႏုိင္ပါသည္။

မိုးေလ၀သအေျခအေနဆိုလွ်င္လည္း အင္တာနက္ခ်ိတ္ထားပါက သက္ဆုိင္ရာ Live tile သည္လက္ရွိအေျခအေနကို ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။

ယင္း Interface သည္ နားလည္ရလြယ္သလို အသံုးျပဳရလည္း လြယ္ပါသည္။

Touch screen ျဖင့္ ပို၍အဆင္ေျပပါသည္။

သို႔ေသာ္ mouse ျဖင့္လည္း သံုးႏုိင္ပါသည္။

Touch ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ mouse ျဖင့္ျဖစ္ေစ close application, access menu အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းေပါင္း
မ်ားစြာကို လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

Application store ကို ေခၚေဆာင္လာမည့္ Windows 8
သာမန္သံုးစြဲသူတို႔အတြက္ Windwos 8သည္ Windows RT (Windows Run Time) ႏွင့္ Windows Pro ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးခြဲ၍ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအေပၚမူတည္၍ Application သံုးစြဲပံု၊ သံုးစြဲနည္းကြဲျပားသြားပါသည္။ RT သည္ ယခင္ Desktop application အေဟာင္းမ်ားကိုမူ တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးလိုက္မည္ျဖစ္၍သာ သံုးစြဲႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ RT သံုးစြဲသူတို႔သည္ အသစ္ေပၚေပါက္လာမည့္ Windows Store မွေန၍ application အေဟာင္းမ်ားကို ဆက္လက္သံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ Metro Interface တြင္ ထည့္၍သံုးစြဲလိုသည့္ application မ်ားကို store မွေန၍ ၀ယ္ယူ
ရပါလိမ့္မည္။

ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွေန၍ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Windows store မွ application မ်ားကို browse လုပ္ႏုိင္သည္။ Download လုပ္ႏုိင္သည္ Install တင္ႏုိင္သည္။

ေလာေလာဆယ္ Application အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာ္လည္း Windows 8 အၿပီးသတ္ထြက္သည့္အခါ အေရအတြက္မ်ားျပားလာပါမည္။

Application အမ်ားစု (ဥပမာ - Maps) သည္ full screen ျဖင့္ ၾကည့္ႏုိင္ပါမည္။

ေနရာေဒသတစ္ခုကိုရွာရန္၊ တစ္နရာသို႔သြားႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းရွာရန္ ကိစၥတို႔အတြက္ Big Map ကိုအသံုးျပဳပါသည္။

သို႔ေသာ္ Windows 8RT တြင္ေရာ Pro တြင္ပါ People, Calendar, Photo, Music, Messaging ႏွင့္ Video ဟူေသာ Metro application မ်ားအသင့္ပါလာပါမည္။

Cloud service ကို အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ Windows 8
Windows 8 သည္ Cloud ကိုအသံုးျပဳရန္လည္း ဦးတည္ခ်က္ထားသည္။

ယင္းသည္လူအမ်ားႏွစ္ၿခိဳက္မည့္ feature တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္ဟုဆိုလွ်င္ Microsoft Store သည္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲသူ၏ setting မ်ားကို Cloud ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းေပးပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ထားေသာ Windows 8 ကြန္ပ်ဴတာကိုဖြင့္သံုးသည့္အခါယခင္က
ျမင္ေတြ႔သည့္ အတုိင္း လုပ္ေနက်အတိုင္း ရွိပါလိမ့္မည္။

Cloud ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ Microsoft ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ Gmail ထဲမွေန၍ အသံုးျပဳသူ၏အီးေမးလ္မ်ားကို ဆြဲယူေပးျခင္း၊ facebook ေပၚတင္ထားသမွ် ဓာတ္ပံုအားလံုးကို တစ္ေနရာတည္းမွ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေစျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္လာပါမည္။

Screen ကို Lock ခ်ႏုိင္ၿပီး ဓာတ္ပံုျဖင့္ Password ေပးႏုိင္မည့္ Windows 8
စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူတို႔အတြက္မူ lock screen ကို အသားက်ၿပီးျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ဖုန္းသံုးလိုလွ်င္ lock ကိုျဖည္ေပးရမည္။ Password သံုးၿပီး lock လုပ္ထားလွ်င္ password ျဖည့္ထည့္ေပးဖို႔လည္း လိုပါမည္။

Windows 8တြင္လည္း စမတ္ဖုန္းမွာကဲ့သို႔ picture lock screen ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ပါမည္။

Lock ကိုျဖည့္ရန္အတြက္ လက္ေရႊ႕လ်ားမႈပံုစံသံုးမ်ိဳးကို လုပ္ရန္လိုပါသည္။

အဆိုပါေရြ႕လ်ားမႈတို႔ကို straight lines, circles ႏွင့္ taps မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။

Lock screen ကိုလည္း မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ အခ်ိန္၊ နာရီ၊ ရက္စြဲ၊ application notification စသည့္ အရာတစ္ခုခုျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏုိင္ပါသည္။

ပစၥည္းကိရိယာအမ်ိဳးအစား စံုလင္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ေစမည့္ Windows 8
Windows 8ကို PC ေပၚတြင္သာမဟုတ္ အျခားေသာ ပစၥည္းအေတာ္မ်ားမ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္လည္း ဒီဇိုင္းဆြဲထားပါသည္။

(၂၇) လက္မျမင္ကြင္းရွိေသာ PC ျဖစ္ေစ၊ (၁၅) လက္မျမင္ကြင္းရွိေသာ Notebook ျဖစ္ေစ၊ (၁၀) လက္မျမင္ကြင္းရွိေသာ Tablet ျဖစ္ေစ Windows 8သည္ အမွားအယြင္းမရွိ အလုပ္လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

Metro interface သည္ ပံုေဖာ္မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားႏွင့္ resolution အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ အဆင္ေျပစြာ ခ်ိန္ညႇိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းလုပ္ထားပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာအႀကီးအေသးေပါင္းစံုေပၚတြင္ တသမတ္တည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ အလုပ္လုပ္လိုသည္ဟုဆိုလွ်င္ Windows 8သည္ အလြန္တရာ ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။

ေဆာ့ဖ္၀ဲအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တြဲ၍သံုးႏုိင္ေစမည့္ Windows 8
OS တစ္ခု၏ အသြင္အျပင္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံုသည္ အလြန္တရာေျပာင္းလဲသြားသည့္အခါ ယခင္ကအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲအေဟာင္းမ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ ရမွရပါေတာ့မည္လားဟု စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိလာပါသည္။

Windows Vista ထြက္သည့္အခါ XP ႏွင့္တြဲသံုးႏုိင္သည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲအခ်ိဳ႕ အလဟသျဖစ္ခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါလား။

သို႔ေသာ္ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ကံေကာင္းသည္မွာ Windows 7 တြင္ တြဲဖက္သံုးႏုိင္ေသာ application အားလံုး Windows 8တြင္ သံုး၍ရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

Microsoft သည္ Metro interface ကိုပြဲထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း၏ေအာက္တြင္ ယခင္ျမင္ေတြ႕ေနက် desktop ရွိေနၿပီး ယခင္ application အေဟာင္းမ်ားကို (Install တင္ထားခဲ့လွ်င္) ေခၚယူသံုးစြဲႏုိင္ပါမည္။

Windows 8RT ကမူ Metro application မ်ားကို သီးျခား၀ယ္ယူသံုးစြဲႏုိင္ပါမည္။

Pro တြင္မူ application အေဟာင္းမ်ားကို တင္၍သံုးႏုိင္သလို Metro application အသစ္မ်ားကို ၀ယ္ယူသံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ Application နယ္ပယ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို တျဖည္းျဖည္းယဥ္ပါးသြားပါလိမ့္မည္။

Task and file management အသစ္ကို ယူေဆာင္လာမည့္ Windows 8
Windows 8တြင္ Task ႏွင့္ file မ်ား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလွည့္အေျပာင္းလုပ္ႏုိင္မည့္ ကိစၥအခ်ိဳ႕ပါ၀င္လာပါသည္။

Multiple file operation တုိ႔ကို Windows တစ္ခုတည္းတြင္ ခိုင္းေစႏုိင္ပါမည္။ ဖုိင္လုပ္ငန္းတစ္ခုစီကိုခြဲ၍ pause ႏွင့္ cancel လုပ္ႏုိင္ခြင့္ရွိပါမည္။

file လႊဲေျပာင္းမႈ အျမန္ႏႈန္းကိုေဖာ္ျပေပးမည့္ real-time graph တစ္ခုလည္း ပါ၀င္လာပါမည္။

Task management အတြက္မူ application ႏွင့္ background process ဟူ၍ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ပါမည္။

Application History ဟုေခၚေသာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ပါမည္။

Application History ဟုေခၚေသာ Tab အသစ္တစ္ခုလည္း ပါ၀င္လာပါတယ္။

ယင္းထဲတြင္ Metred Network section ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ Application က data အမ်ားစုအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

ေရးသားသူ -ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓန ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓါတ္ပံု)

1 comments:

mmkie said...

တစ္ခု ၾကိဳက္တာက ဝင္းဒိုး 8 မွာ ျမန္မာစာ ေအာရဂ်င္နယ္ ပါလာတာပါပဲ... ဟိဟိ ဒါေတာ့ ဝမ္းသာတယ္ ဗ်..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...