Saturday, May 14, 2011

wireless local area network (WLAN)

wireless local area network (WLAN) ႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား
အင္တာနက္နည္းပညာမ်ားတြင္ wireless local area network (WLAN)သည္ မၾကာေသးမီကာလက တိုးတက္ဖြ႔ံျဖိဳးလာေသာ နည္းပညာသစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ WLAN standardသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခစိုက္ေသာ the Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.၏ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ေသာ (IEEE 802.11) နည္းပညာျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၀ တြင္တိုးတက္ေအာင္တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ IEEE 802.11 သည္ Industrial ၊ Scientific ႏွင့္ Medical (ISM) frequency band အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မူလ 802.11 standard ကို၁၉၉၇ တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး IEEE 802.11b ျဖင့္ upgrade လုပ္ႏိုင္ခဲ့ကာ ၂ မွ ၁၁ Mbps ထိ နည္းပညာတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ အျခား upgrade တစ္ခုျဖစ္ေသာ IEEE 802.11a သည္ ISM bands ၅.၃ မွ ၅.၈ GHz bands ထိ လုပ္ေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အျခား upgrade အခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာIEEE 802.11n ကို ၂၀၀၇ တြင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆစ္ဂနယ္ နည္းပညာ Multiple Input Multiple Output (MIMO) algorithms လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ WLAN ၏ ေဒတာႏႈန္းမွာ ၅၄ Mbps မွ ၁၁၀ Mbps ေက်ာ္ထိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ နည္းပညာအသစ္ႏွင့္အေဟာင္းၾကား ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ IEEE က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ထားသျဖင့္ အသစ္ထြက္လာေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ရွိႏွင့္ျပီးသားနည္းပညာမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္းသည္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးမ်ားလွသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

WLAN ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားထုတ္လုပ္ပံ့ပိုးမႈမွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး စရိတ္ကုန္က်မႈမွာ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ လူမ်ားစုက တတ္ႏိုင္ေသာစရိတ္စကျဖင့္ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ WLAN PC card တစ္ခုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ ေဒၚလာေအာက္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေပသည္။ WLAN ေအာင္ျမင္လာရျခင္းအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ Personal Digital Assistants (PDAs) မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားတြင္ WLAN တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူ မည္သည္႔ေနရာပဲသြားသြား၊ မည္သည္႔ေနရာကိုပင္ ေရာက္ေနေစကာမူ WLAN အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းက WLAN က အျခားဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာစနစ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနရာအသီးသီးမွ WLAN ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားထုတ္လုပ္ပံ့ပိုးသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကလည္း အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းလွသည္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ WLAN community ၏ အဓိကေခါင္းေဆာင္သူ player မွာ Wi-Fi Alliance ဟုေခၚသည္႔ global non-profit organization ျဖစ္သည္။ Wi-Fi Alliance သည္ေဒသတြင္း ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ စံႏႈန္း ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကုန္ပစၥည္းအမွတ္အသား လိုဂိုတံဆိပ္ကို ျပဳလုပ္ထားရွိသည္။ မ်ားျပားလွေသာ Wi-Fiကိရိယာတန္ဆာပလာထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအၾကား ပရိုဂရမ္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ကာ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ကာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနသည္။ သံုးစြဲသူသည္ လိုဂိုအမွတ္တံဆိပ္ကို ၾကည္႔ကာ အျခား ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ Wi-Fi မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အခမဲ့ေပးထားေသာ Wi-Fi ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။

အရိုးရွင္းဆံုး Wi-Fi စနစ္တစ္ခုမွာ Wi-Fi card ကို မိမိအသံုးျပဳေသာ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ တပ္ဆင္ကာ အနီးဆံုး Access Point (AP) ကို ေရဒီယိုလိႈင္းဆက္သြယ္ကာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ တဆင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအင္တာနက္သို႔ ဆက္သြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ယေန႔အခါတြင္ Wi-Fi သည္ ေနရာတိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အိမ္၊ ရံုး၊ စာၾကည္႔တိုက္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ေနရာမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ ေရာက္ရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Wi-Fi အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ၊ စားပြဲတစ္ခုမွ တစ္ခုဆီသို႔ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ဆက္သြယ္မႈျမန္ဆန္ႏိုင္ျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း တိုးတက္ျမင့္မားလာသည္။

ေနအိမ္မ်ားတြင္ broadband ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနမႈ ျမင့္မားေသာ္လည္း wireless home network ဖန္တီးရန္ Wi-Fi အသံုးျပဳမႈမွာလည္း က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ အိမ္သားမ်ားသည္ ႀကိဳးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ DSL ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အင္တာနက္အသံုးျပဳၾကသည္။ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၊ အျမန္စားဖြယ္ရာဆိုင္မ်ား၊ ကုန္တိုက္ၾကီးမ်ား၊ စာၾကည္႔တိုက္မ်ားတြင္ Wi-Fi အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Hotspot မ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ Wi-Fi တပ္ဆင္ထားေသာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား၊ ပီဒီေအမ်ားကို အသံုးျပဳကာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ Wi-Fi Hotspot မ်ားသည္ အဖိုးနႈန္းအလြန္ ခ်ိဳသာလွသည္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း Public Hotspots မ်ား ၆၀၀ မွ ၅၀၀၀ သို႔တိုးတက္ ျမင့္မားလာေၾကာင္းကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

Wi-Fi radio network သည္တပ္ဆင္ရ လြယ္ကူသည္မွာလည္း အားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း base station တစ္ခု၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ ယူနစ္တစ္ခုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ၀၀၀ ကုန္က်ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Wi-Fi AP တစ္ခုကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ အေမရန္ေဒၚလာ ၅ ၀၀၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မွာ Wi-Fi တြင္ အသံုးျပဳထားေသာ နည္းပညာမွာ ပိုမို ရွင္းလင္း လြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Wi-Fi ေဒတာႏႈန္းမွာ ဆယ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ၁ Mbps မွ ၅၄ Mbps ထိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ Intel ၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ Skype ၊ Voice over Internet Protocol (VoIP) စသည္႔ နည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ Public Hotspot မ်ားသည္ အင္တာနက္မွ တဆင့္ အသံျဖင့္ စကားေျပာျခင္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားစနစ္ျဖင့္ အခမဲ့ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္လာသည္။ Wi-Fi သည္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အကြာအေဝးမွ ေက်ာ္လြန္လွ်င္ အသံုးျပဳ၍ မရႏိုင္ေသာ အားနည္း ခ်က ္မ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။


ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ဘာသာစကားေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေျပာဆို သံုးစြဲေနၾကေသာ္လည္း လူဦးေရ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္သာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကေသးသည္။ Romanized character မ်ားကိုသာ ဒီဇိုင္းျပဳ ထုတ္လုပ္ထားေသာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား၊ ပီဒီေအမ်ား၊ အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားသည္ ဂ်ပန္၊ တရုတ္ ၊ ထိုင္း၊ အိႏၵယ၊ ျမန္မာစသည္႔ အကၡရာမ်ားကို ျပသႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာစကားအတားအဆီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတို႔က သူတုိ႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား ထုတ္လုပ္လာၾကသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ Malaysia's Murasu Communications (M) Sdn. Bhd.က သူတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ စာသားေပးပို႔ လက္ခံႏိုင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္ကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွ iWOW Communications Pte. Ltd ကလည္း ခမာဘာသာစကားျဖင့္ SMS ေပးပို႔ လက္ခံႏိုင္ရန္ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္တီထြင္ထုတ္လုပ္သည္။

မတူညီေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ တိုင္းျပည္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံက (http://www.pocktranslate.com/) ဆိုသည္႔ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ျပီး ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လည္ပတ္လာေရာက္ေသာ အျခား လူမ်ိဳးမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးကို ေခ်ာေမြ႔ေစေအာင္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ Microimage သည္ ဘာသာစကား ၄မ်ိဳးပါရွိေသာ SMS software ကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအတြက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြက္ GSMA Asia Mobile Innovation Award 2006 ကို ရရွိခဲ့သည္။ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအေနျဖင့္မူ အင္တာနက္အေျချပဳ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ Yahoo's Babel Fish (http://babelfish.yahoo.com/) ႏွင့္ Google's language translation service (http://www.google.com/translate_t) တို႔ကို ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ျမန္မာဘာသာစကားအတြက္တြင္မူ ျမန္မာလူငယ္ နည္းပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ထိန္လင္းေရႊ (ေခၚ) ေစတန္ေဂ့ါဒ္ တီထြင္ထားေသာ www.ornagai.com တြင္ ျမန္မာ- အဂၤလိပ္၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ ကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Source code ကို https://github.com/saturngod/ornagai-V2 တြင္ရရွိႏိုင္သည္။ ျမန္မာလူငယ္ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မ်ိဳးေက်ာ္ထြန္း (ေခၚ) ကုိၿဖိဳး တီထြင္ေသာ http://kophyo.com/page/1/post/100 Smiley Myanmar အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ကိုလည္း BlackBerry smartphone တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ယခုရာစုႏွစ္တြင္ အရွိန္အဟုန္ႀကီးမားစြာ တိုးတက္ျမင့္မားလာေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးမဲ့ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားသည္ ေနရာတိုင္းကို ဝင္ေရာက္ ထိုးေဖာက္လာျခင္းေၾကာင့္ telecommunications တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါဆံုးေသာ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိေပသည္။

ကိုးကား။ "Mobile and Wireless Technologies" by Tan Geok Leng and Suranart Tanvejsilp

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...