Sunday, November 1, 2009

ကၽြန္ပ်ဴတာ သမိုင္း


ကြန္ပ်ဳတာ

တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ျပန္လ်ွင္ သခ်ာၤတြက္စက္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္၎မွာ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားနွင့္သခ်ာၤ ပညာရပ္မ်ားအားအသံုးျပဳ၍လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအားအဆင္ေျပေခ်ာ ေမႊ႔လြယ္ကူေစရန္ဖန္တီးယူထားသည့္ စက္အမ်ဳိးအစား တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း (Datastorage)၊ ျပန္လည္ေခၚယူျခင္း(Retrive)၊ အစီအစဥ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းနွင့္ ထုတ္ယူျခင္း(l/O Device)၊ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ေပးျခင္း (Calculate) တို႔အားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အလိုက္အသံုးျပဳနိုင္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။

ကြန္ပ်ဳတာအားတီထြင္ရန္စတင္စဥ္စားခဲ့စဥ္ ထဲကပင္လုပ္ငန္း ရပ္အသီးသီး၌အသံုးျပဳနိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍တီထြင္ ့ ခဲျခင္းျဖစ္သည္။စတင္တီထြင္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္တြင္ (Analog Computer) နွင့္ (Digital Computer) ဟူ၍တည္ေဆာက္ပံုနွစ္မ်ဳိးရွိ ့ ခဲပါသည္။(Analog Computer)သည္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားရရွိမွုပမာဏ အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍အနီးစပ္ဆံုးေဖာ္ျပ ေပးျခင္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။(Digital Computer)သည္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအ ားအတိအက်ရရွိမွုအ ေပၚမူတည္၍လုပ္ေဆာင္ပါသည္။


ကြန္ပ်ဳတာမတိုင္မွီေခတ္၁၆

ရာစုနွစ္ေနွာင္းပိုင္းမွစတင္၍လုပ္ငန္းရပ္အသီးသီးအားလြယ္ကူေခ်ာေမႊ႔႕ ဆင္ေျပေစရန္ပညာရွင္မ်ားမွ[ေပသီး]
(abacus)အားအ ေျခခံ၍ အဆင့္ဆင့္စမ္းသပ္တီထြင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၆၁၄ ခုနွစ္တြင္(John Napier)မွသခ်ာၤပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြက္ခ်က္မွုမ်ားအ ားအ ဆင္သင့္ၾကည့္ရွုနိုင္ရန္ .၅ ဒႆမငါးေနရာအထိ
အ တိအက်တြက္ယူအ ေျဖထုတ္ေပးထားေသာအ စီအ စဥ ္ (Logarithms)အားတီထြင္ဖန္တီးခဲ့သည္။

၁၆၁၅ တြင္ William Oughtred မွေန၍ (Slide Rule) စနစ္အားတီထြင္ ့ ခဲသည္။(Slide Rule) ဆိုသည္မွာလ်ွင္ျမန္စြာတြက္ခ်က္နိုင္ရန္အ တြက္(Logarithms) စနစ္အားအက်ဥ္းခ်ဴံး စီစဥ္ထားေသာသခ်ာၤ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအသံုးခ်မွုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎အား ယေန႔ကာလ ေခတ္ေပၚအီလက္ထရြန္းနစ္သခ်ာၤတြက္စက္(Electronic Calculator) မ်ားတြင္အသံုးျပဳထားပါသည္။

၁၆၂၃ တြင္ William Schickardမွသခ်ာၤတြက္စက္၏အ စျဖစ္ေသာ(Mechanical Calculator) အ ားတီထြင္ ့ ခဲပါသည္။ပထမဦးဆံုးစက္ကိရိယာျဖင့္တြက္ခ်က္ျခင္းအ စီအ စဥ္အ ားျပင္သစ္နိုင္ငံသား ျဖစ္သူသခ်ာၤနွင့္ဒႆနိကပညာရွင္ Blaise Pascal မွ၁၆၄၂ ခုနွစ္တြင္တီထြင္ ့ ခဲျပီး ၁၆၄၅ ခုနွစ္တြင္စတင္ထုတ္လုပ္ ့ ခဲပါသည္ ။

၎ကိရိယာအ ားအ လုပ္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အ တြက္လက္ျဖင့္ေမာင္းနွင္ရေသာဂီယာ(gear)မ်ား၊စက္သီး (Pulley)မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။၁၆၇၂-၁၆၇၄ခုနွစ္တြင္ Gottfried Leibniz မွပထမဆံုး(Calculator) အားတီထြင္နိုင္ ့ ခဲပါသည္။၁၈၀၁ ခုနွစ္တြင္ Joseph Marie Jacquard ၏ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွုျဖင့္အ လို ေလ်ာက္လည္ပတ္နိုင္ေသာယက္ကန္းစက္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္(Analytical Engine) ကိုရရွိ ့ ခဲသည္။

၎စက္မွာအ ေပါက္မ်ားစြာပါ၀င္ေသာကဒ္ျပား (Punched-Card) မ်ားျဖင့္ထည့္သြင္းအ သံုးျပဳ ့ ခဲသည္။၁၈၂၀ တြင္ Charles Thomas de Colmar မွပထမဆံုးျပည္စံုေသာတြက္ခ်က္မွုအတိုင္းအတာအ ားတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

၁၈၂၂ ခုနွစ္တြင္အဂၤလန္နိုင္ငံမွ Charles Babbage သည္ဓါတ္ခြဲစက္(Analytical Engine) တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္အ ၾကံရွိ ့ ခဲ၍၎စက္တြင္မည္သည့္တြက္ခ်က္မွုမ်ဳိးမဆိုပါ၀င္ထည့္သြင္းထားသည္။သို႔ရာတြင္၎စက္အ တြက္လိုအ ပ္သည့္ဖြဲ႔စည္းပံုအားတည္ေဆာက္နိုင္ရန္အ တြက္မူယင္းအခ်ိန္ကာလတြင္ပညာရွင္မ်ားအ ေနျဖင့္မ်ားစြာမွအခက္အ ခဲရွိ ့ ခဲၾကပါသည္။

Charles Babbage ၏မူလစိတ္ကူးမွာယင္းစက္သည္အ ခ်က္အလက္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာအ ားလက္ခံနိုင္၊ထည့္သြင္းနိုင္၊အ ေျဖထုတ္နိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀ ရာစုနွစ္အ ေစာပိုင္းတြင္ေလဟာမီးလံုး (Vacuum Tube) မ်ားအ ားအ သံုးျပဳျခင္းျဖင့္ကြန္ပ်ဳတာစက္မွုပညာမွအီလက္ထေရာနစ္စနစ္သို႔ကူးေျပာင္းလာခဲ့ၾက၍ဂီယာ (Gear) နွင့္စက္သီး (Pulley) တို႔အားမလိုအ ပ္ေတာ့ေခ်။လ်ွပ္စစ္ခလုတ္မ်ားမွတူညိေသာရလဒ္အ ေျဖမ်ားကိုရရွိနိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

ယင္းတြင္သေကၤတနွစ္ခုပါသည့္ (Binary) ဘာသာမ်ားျဖင့္အသံုးျပဳထားပါသည္။ အခ်က္အလက္နွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအ ား(l/O) ျဖင့္အက်ဥ္းခ်ဳံးထားပါသည္ ၎စနစ္မွာ (0) နွင့္ (၁) နံပါတ္မ်ားအ ားအ ဖြင့္၊အပိတ္ (On/Off) လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား၀န္ပိုက်ဳံ႕လာေစပါသည္။

ေလဟာမီးလံုး (Vacuum Tube) မ်ားမွာဂိီယာ (Gear) နွင့္စက္သီး(Pulley)မ်ားထက္ပိုမိုတိက်စြာအ လုပ္လုပ္ေဆာင္လာနိုင္ပါသည္။ Charles Babbage စဥး္စားထားခဲ့သည့္ (Analytical Engine) မွာ ၁၈၃၀
ခုနွစ္ေရာက္မွအ ျပီးသတ္ဖန္တီးနိုင္ ့ ခဲပါသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္၎၏စဥ္းစားမွုမ်ားအ ားလံုးသည္ယေန႔ေခတ္ကာလအ သံုးခ်ေနၾကေသာ (Programmable Computer) အ ျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။

၁၈၉၀ ခုနွစ္တြင္Herman Hollerith မွအ ေမရိကန္သန္းေခါင္စာရင္းမွတ္တမ္းအတြက္ကဒ္ျပားမ်ားအ ားအ ေပါက္ေဖာက္ျခင္းစနစ္(punched-Card System) အ ျဖစ္တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။၁၉၃၆ ခုနွစ္တြင္Alan Turing မွကြန္ပ်ဳတာ၏သခ်ာၤပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသီအ ိုရီမ်ားအား တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ ့ ခဲသည္။၁၉၃၈ ခုနွစ္တြင္ Konrad Zuse မွ(Boolean) အကၡရာသခ်ာၤစနစ္အားအသံုးျပဳ၍ပထမဆံုး (Binary Caculator) အ ျဖစ္တည္ေဆာက့္ ခဲသည္ ။


၁၉၃၉ ခုနွစ္တြင္ပထမဆံုး[သခ်ာၤ]နွင့္[ရူပေဗဒ]

ပညာရပ္မ်ားအ ားလ်ွပ္စစ္စြမ္းအ ားျဖင့္အ ဓိကအသံုးျပဳထားျပီး စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မွုျဖင့္အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာ (J V Atanasoff-Barry) ကြန္ပ်ဳတာအား အ ေမရိကနိုင္ငံတြင္တီထြင္ ့ ခဲသည္။၎စက္အားပထမဆံုး ေလဟာမီးလံုးတြဲမ်ားနွင့္အ သံုးျပဳဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားခဲ့သည္။ ၎စက္မွာလုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုအ တြက္သာပံုေဖာ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္အ လြန္ရွည္လ်ားေသာသခ်ာၤပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဇယားၾကီးမ်ား၏တြက္ခ်က္မွုမ်ားအ ားတစ္ခုခ်င္းစီအ နီးစပ္ဆံုးတြက္ခ်က္နိုင္ေအ ာင္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဳတာ သမိုင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မဆိုထားဘိကြန္ပ်ဴတာဌာနပင္မရွိေသးမီက (၁၉၇၃ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ) တကၠသိုလ္တစ္ခု၏သခ်ၤာဌာနလက္ေအာက္တြင္တြက္ခ်က္ေရးယူနစ္ အ ျဖစ္စတင္ဖဲြ႕ စည္းခဲ့သည္ဟုအဆိုရွိသည္။ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမွတ္တမ္းျပဳစုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုကူညီေဆာင္ရြက္ ့ ခဲရေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ စကၠဴ ကဒ္ျပားမ်ားကိုစက္ျဖင့္အေပါက္ေဖါက္ၿပီး သံုးရေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ပီစီမဟုတ္ေသးေသာ ကြန္ျပဴတာမ်ား တစ္စတစ္စ ေရာက္ရွိလာၿပီး
၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္သံုးစဲြလာသည္။


MCCအမည္ျဖင့္ကြန္ျပဴတာပညာဆင့္ပြါးေပးေသာအစုအ ဖဲြ႕ရွိခဲ့ဖူးၿပီး ကြန္ျပဴတာသင္တန္းေက်ာင္း လံုး၀မရွိဆိုဟုသည္။ ေရွးဦးစြာေရာက္ရွိလာေသာ PC တို႔တြင္လည္း CD ROM, Sound card, Mouse စသည္တို႔မပါ၀င္ေသးပဲ DOS Version ျဖင့္ပင္ Run ႏိုင္ေသာ စာစီစာရိုက္အ တြက္ (WordStar) စာရင္းဇယားဆဲြရန္ (Foomtools) စသည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားသံုးၾကရသည္ဆိုပါသည္။


ေနာက္ပိုင္း (Wordperfect 5.1) ေပၚေပါက္လာၿပီး (Dbase 4), (Lotus 1-2-3) စသည္တို႔အ ျပင္ (Harbor Graphic 3 ), (AutoCAD) စသည္တို႔ ကိုပါသံုးစဲြလာႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ WINDOWS OS ေပၚလာေသာ အ ေျပာင္းအ လဲၿပီးသည့္တိုင္ ျမန္မာျပည္တြင္ကြန္ျပဴတာျမင္သိထိေတြ႕ဖူးသူအလြန္နည္းပါးၿပီး WINDOW 95 ေပၚေပါက္လာၿပီးမွတစ္စတစ္စျပည္သူလူထုအတြင္း ကြန္ျပဴတာသံုးစဲြႏိုင္ေသာအ ေျခအ ေနေရာက္လာခဲ့ပါသည္။


သင္ၾကားေရးတြင္မူ WINDOWS 3.1 ေခတ္ကပင္ CSS, RS, MCC စေသာ သင္တန္းအ ဖဲြ႕အ စည္းမ်ားလဲေပၚထြန္းလာၿပီး။ ACE, KMD စသည္အဖဲြ႕အ စည္းမ်ားလည္းဆက္လက္ေပၚေပါက္လာေၾကာင္းသိရပါသည္။


ကြန္ျပဴတာဂ်ာနယ္သည္လည္း ျမန္မာ့ကြန္ျပဴတာသမိုင္းတြင္ အ ေရးပါေသာအ ခန္းမွပါ၀င္ေနကာ အ က်ဳိးျပဳပံ႔ပိုးကူညီႏိုင္ ့ ခဲပါသည္။


ဒင္းနစ္၀င္းသိန္း၏အ စီအ စသ္ျဖင့္အ ခ်ဳိ႕အ ေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအ တြက္ LC630 Macintosh ကြန္ျပဴတာမ်ားအ ေၾကြးေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာမွ ၿမိဳ႔ငယ္ေလးမ်ား၏အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားပါ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ Clone PC မ်ား၀ယ္ယူသိမ္းဆည္းျပသေသာအ ေလ့၊ Multimedia classroom မ်ားဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ေသာဓေလ့မ်ားထြန္းကားခဲ့သည္ဆိုပါသည္။


ဆက္လက္ၿပီး Network ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ေသာ္လည္း အင္တာနက္ကိုတိုက္ရိုက္မသံုးႏိုင္ေသးပဲ အင္ထရာနက္သံုးၾကရသည္ဆိုပါသည္ ။


Dial up စနစ္ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ပစၥည္းတို႔မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရလွ်င္သံုးစဲြခြင့္မရွိေသာကန္႕သတ္ပစၥည္းျဖစ္ ့ ခဲရၿပီး
ေနာင္A ခါ IP Star စေလာင္းမ်ားျဖင့္ Internet ခ်ိတ္ဆက္အ သံုးျပဳမႈအ ထိ က်ယ္ျပန္႕လာသည္ဆိုပါသည္။


ကြန္ျပဴတာ၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္စာစီစာရိုက္လုပ္ငန္းမွာစီးပြားျဖစ္အသြင္ဦးစြာေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ဇာတာဖဲြ႕ေပးျခင္းစသည္တို႔လည္းပိုမိုေစာစီးစြာေပၚေပါက္ဖူးသည္ဆိုပါသည္။စာစီရာမွ ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိုမွတဆင့္စီဒီဗီဒီယိုအေခြကူးျခင္း/ MP3 ေျပာင္းေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ဓါတ္ပံုအ ေခြထုတ္ျခင္းဗီဒီယိုတည္းျဖတ္ျခင္း ကာတြန္းရုပ္ရွင္ဖန္တီးျခင္း၊ ဂိမ္းဆိုင္မ်ား ဖြင္ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူဆိုင္ဘာကေဖးဆိုင္မ်ား ေပၚထြန္းလာသည္အ ထိကမၻာႏွင့္အ ညီရင္ေဘာင္တန္းလိုက္လာႏိုင္သလို IT ပညာရွင္မ်ားလည္း အထိုက္အ ေလ်ာက္ေပၚေပါက္လာၿပီးကြန္ယက္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း ေဆာ့ဖ္၀ဲေရးသားေရာင္းခ်ျခင္း။ Web
page ဒီဇိုင္းေရးဆဲြေၾကာ္ညာေပးျခင္း စသည့္အ တတ္မ်ားလည္းတတ္ကၽြမ္းလာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဟက္ကာမ်ားလည္း ရွိသည္ဟုၾကားသိေနရပါသည္။ကြန္ျပဴတာသမုိင္း


ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာ
“ကြန္ပ်ဴတာ”ဆိုတာ ဘာလဲတဲ့ !!

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ... ေသခ်ာတာေတာ့ .. “ကြန္ပ်ဴတာ”ဟာ electronic device (ပစၥည္း) တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စတင္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့သမုိင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ဟိုးလြန္ ့ ခဲတဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ေလာက္တုန္းကေရွးေခတ္လူသားေတြ သုံးခဲ့တဲ့ … “ေပသီး” (သို႔) ဂဏန္းေပါင္းစက္ (Abacus) ေခတ္ကို ျပန္ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။အ ဲဒီ (Abacus) “ေပသီး”ကေန အ ေျခခံၿပီး .. လူေတြဟာ ဂဏန္းေပါင္းစက္တီထြင္လာႏိုင္သည္အ ထိ .. ဉာဏ္ရည္ေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္ .. ။ အဲဒီဂဏန္းေပါင္းစက္မွတစ္ဆင့္ .. မွတ္ဉာဏ္ (Memory) ပိုမိုေကာင္းမြန္ .. တြက္ခ်က္ (processing)ႏိုင္ေသာ
ကြန္ပ်ဴတာေတြအ ထိတီထြင္တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္ … ။ကြန္ပ်ဴတာရယ္လို႔ ျဖစ္ေပၚလာေပမယ့္လည္း .. ကြန္ပ်ဴတာဆိုတဲ့ေရွးသမိုင္းေၾကာင္းေတြထပ္ရွိပါေသးတယ္ … ။


ဒီအ ပင္ကိုဘယ္လိုစိုက္ ့ ခဲလဲ .. ေျမၾသဇာဘယ္လုိသုံးရလဲ .. ေျမၾသဇာအ တြက္ … ႏြားေခ်းဘယ္ႏွစ္ပိႆာ ထည့္ရတယ္… အ ဲဒီအပင္က စုိထိုင္းတဲ့ေနရာမွာ ေပါက္တာလားၿပီးေတာ့ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ေနရာမွေပါက္တာလား စသည္ျဖင့္ .. ပုံစံေတြနဲ႔ ..ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ .. ဒါက စိုက္ပ်ဳိးေရးသမား အလုပ္ျဖစ္သြားပါျပီ ..။ပိုဆိုးတာက .. နည္းပညာ (Technology) ဆိုတာကလည္း .. အ ခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲတိုးတက္ (update) အ ျမဲျဖစ္ေနတဲ့အ ခ်ိန္ .. ။ဒီအ ခ်ိန္မွာ ကိုယ္က သမိုင္းေၾကာင္းပဲအ ေသးစိတ္ျပန္သြားၿပီးေလ့လာမယ္ဆိုရင္ .. အ ၾကိဳးထူးလာႏိုင္ဖို႔နည္းလမ္းနည္းပါတယ္ .. ။

ေျမာင္းႀကီးႀကီးခုန္ဖို႔ေနာက္ကိုေျခ(၂)လွမ္း၊ (၃)လွမ္းေလာက္လွမ္းလိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့မွ .. အရွိန္နဲ႔ေျပးခုန္လိုက္ .. ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ဟုိဖက္အျခမ္းက .. Update Technology ကိုမေရာက္စရာ အ ေၾကာင္းမရွိပါဘူး .. ။


Computer History
Year/Enter
Computer History
Inventors/Inventions
Computer History
Description of Event
1936
Konrad Zuse - Z1 Computer First freely programmable computer.
1942
John Atanasoff & Clifford Berry
ABC Computer
Who was first in the computing biz is not always as easy as ABC.
1944
Howard Aiken & Grace Hopper
Harvard Mark I Computer
The Harvard Mark 1 computer.
1946
John Presper Eckert & John W. Mauchly
ENIAC 1 Computer
20,000 vacuum tubes later...
1948
Frederic Williams & Tom Kilburn
Manchester Baby Computer & The Williams Tube
Baby and the Williams Tube turn on the memories.
1947/48
John Bardeen, Walter Brattain & Wiliam Shockley
The Transistor
No, a transistor is not a computer, but this invention greatly affected the history of computers.
1951
John Presper Eckert & John W. Mauchly
UNIVAC Computer
First commercial computer & able to pick presidential winners.
1953
International Business Machines
IBM 701 EDPM Computer
IBM enters into 'The History of Computers'.
1954
John Backus & IBM
FORTRAN Computer Programming Language
The first successful high level programming language.

1955
(In Use 1959)

Stanford Research Institute, Bank of America, and General Electric
ERMA and MICR
The first bank industry computer - also MICR (magnetic ink character recognition) for reading checks.
1958
Jack Kilby & Robert Noyce
The Integrated Circuit
Otherwise known as 'The Chip'
1962
Steve Russell & MIT
Spacewar Computer Game
The first computer game invented.
1964
Douglas Engelbart
Computer Mouse & Windows
Nicknamed the mouse because the tail came out the end.
1969
ARPAnet The original Internet.
1970
Intel 1103 Computer Memory The world's first available dynamic RAM chip.
1971
Faggin, Hoff & Mazor
Intel 4004 Computer Microprocessor
The first microprocessor.
1971
Alan Shugart &IBM
The "Floppy" Disk
Nicknamed the "Floppy" for its flexibility.
1973
Robert Metcalfe & Xerox
The Ethernet Computer Networking
Networking.
1974/75
Scelbi & Mark-8 Altair & IBM 5100 Computers The first consumer computers.
1976/77
Apple I, II & TRS-80 & Commodore Pet Computers More first consumer computers.
1978
Dan Bricklin & Bob Frankston
VisiCalc Spreadsheet Software
Any product that pays for itself in two weeks is a surefire winner.
1979
Seymour Rubenstein & Rob Barnaby
WordStar Software
Word Processors.
1981
IBM
The IBM PC - Home Computer
From an "Acorn" grows a personal computer revolution
1981
Microsoft
MS-DOS Computer Operating System
From "Quick And Dirty" comes the operating system of the century.
1983
Apple Lisa Computer The first home computer with a GUI, graphical user interface.
1984
Apple Macintosh Computer The more affordable home computer with a GUI.
1985
Microsoft Windows Microsoft begins the friendly war with Apple.
0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...