Monday, June 1, 2009

Short-Cut-EnglishBetter left unsaid / unexplained / unhoped
မေျပာ / မရွင္းျပ / မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲထားတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။

Nine times out of ten;
Ninety-nine times out of a hundred
ဆယ္ႀကိမ္မွာ ကုိးႀကိမ္၊ အႀကိမ္တစ္ရာမွာ ကုိးဆယ္႔ကုိးႀကိမ္

No time like the present
လက္ရွိအခ်ိန္ထက္ ေကာင္းတဲ႔အခ်ိန္မရွိ။

Given an opportunity / a chance / circumstance,
အခြင္႔အေရး / အေျခအေန သာေပး(ရ)ရင္

Given half a chance,
အခြင္႔အေရးတစ္ဝက္ေလာက္သာ ေပး(ရ)ရင္

(Only) a drop in the ocean / bucket
မဆုိစေလာက္ပါ၊ မေျပာပေလာက္ပါ

If in doubt,
သံသယရွိ(နဲ႔ဆုိ)ရင္

In appreciation of all you've done for us,
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ခင္မ်ားတုိ႔အားလုံး လုပ္ေပးခဲ႔တာေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳတဲ႔အေနနဲ႔ (ေျပာရရင္)

From every angle; In all its aspects,
ရႈေထာင္႔မ်ဳိးစုံမွ (ေျပာရရင္)

No two ways about that
ေရြးစရာမရွိ

No two
ၿပိဳင္ဘက္မရွိ

On the horns of a dilemma
ဆူးၾကားက ဗူးခါးလုိ၊ ေရွ႕မတုိး ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမွာ

Much better today
ဒီေန႔ အမ်ားႀကီး ပုိေကာင္း(တုိးတက္)လာပါတယ္

From all walks of life; At all levels of society
အလႊာမ်ဳိးစုံမွ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အဆင္႔အတန္းမ်ဳိးစုံမွာ

In a puddle of blood / sweat / tear
ေသြး/ ေခၽြး / မ်က္ရည္ဗြက္ထဲမွာ

Sleepless nights and endless tears / sorrow / reminiscence / remembrance
အိပ္မရတဲ႔ ညေတြ ႏွင္႔ အဆုံးမရွိတဲ႔ မ်က္ရည္ / ေသာက / အတိတ္ကို္ လြမ္းဆြတ္ျခင္း / ေအာက္ေမ႔သတိရျခင္းေတြ

So much that we still don't know / understand / learn
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မသိ / နားမလည္ / မသင္ယူရေသးတဲဲ႔အရာေတြ အမ်ား(တစ္ပုံ)ႀကီး(ရွိေသးတယ္)

With complete confidence / self-confidence
ယုံၾကည္မႈ / ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈ အျပည္႔နဲ႔

As the case may be,
ကိစၥအားေလွ်ာ္စြာ (သို႔) ကိစၥရွိရင္ရွိသလုိ

A man / thing beyond / without compare
အႏွုိင္းမဲ႔ လူတစ္ေယာက္ / အရာတစ္ခု

In the hope of the improvement of my English /
betterment of my life / winning her love
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ တုိးတက္ဖုိ႔ / ဘဝ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာဖုိ႔ / သူမရဲ႕ ႏွလုံးသားကုိ ရယူပုိင္ဆိုင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္နဲ႔(ျဖင္႔)

With the help of my teacher / dictionaries
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ ဆရာ / အဘိဓာန္မ်ား အကူအညီနဲ႔

Bloody / bleeding love/money
ေသြးစြန္းေနတဲ႔ အခ်စ္ / ေငြ

The blood-/ love-thirsty boy / girl / man / lady
ေသြး / ေမတၱာ ငတ္မြတ္ ဆာေလာင္ေနတဲ႔ ေကာင္ / ေကာင္မေလး / သူ / အမ်ဳိးသမီး

However much you try / pay / say,
ခင္မ်ား ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား / ေပးေပး / ေျပာေျပာ

Just about now; By now; At this time,
အခုအခ်ိန္(ေလာက္ဆုိရင္) မွာ

Rest assured!
စိတ္ခ်ပါ!

By accident; Accidentally; By chance;
By sheer chance
မေတာ္တဆ၊ အမွတ္တမဲ႔

A man / woman of the world
အေတြ႔အႀကဳံရင္႔က်က္တဲ႔ သူ / အမ်ဳိးသမီး

By a nose; By inches
ႏွာတစ္ဖ်ားေလာက္နဲ႔(ျဖင္႔) ၊ ပြတ္ကာတည္ကာနဲ႔ (ျဖင္႔)

Time to start / rest / leave / get busy
စတင္ / အနားယူ / ထြက္ခြါ / အလုပ္မ်ားဖုိ႔ အခ်ိန္ပဲ

No time to explain / waste / talk
ရွင္းျပ / ျဖဳန္းတီး / စကားေျပာဖုိ႔ အခ်ိန္မဟုတ္(မရွိ)

No time for apology /explanation / chit-chat
ေတာင္းပန္ / ရွင္းျပ / စကားစျမည္ေျပာဖို႔ အခ်ိန္မဟုတ္(မရွိ)

Time for (you) to go home / go to bed / stop it
မင္႔အတြက္ အိမ္ျပန္ / အိပ္ယာဝင္ / ဒါကုိ ရပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ပဲ

Just after lunch / work / 12 o' clock
ေန႔လည္စာ စား / အလုပ္ / ၁၂-နာရီထုိး ၿပီးၿပီးခ်င္း

Just before lunch / work / 12 o' clock
ေန႔လည္စာ မစား / အလုပ္မလုပ္ / ၁၂-နာရီ မထုိးခင္ေလး

Out of my sight!
ထြက္သြားစမ္း (ငါ႔ ကြယ္ရာတြင္)

Out of sight, out of mind
ကြယ္ေမ႔ (ေတြ႔ေသေအာင္လြမ္း)၊ တစ္ခ်ဳံကြယ္ တစ္မယ္ေမ႔ (ေတြ႔ေသေအာင္လြမ္း)

Beyond doubt
အေသအခ်ာ၊ သံသယကင္းရွင္းေအာင္(စြာ)

Just in a second; In a minute; In a while
တခဏခ်င္း၊ ခဏေလးအတြင္းမွာ

Bit by bit; Step by step; Inch by inch;
Little by little
ေျဖးေျဖးခ်င္း၊ နည္းနည္းစီ၊တေရြ႕ေရြ႕

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...